Všeobecné obchodní podmínky

CESTARIUS s.r.o., Bedřichov 29, Špindlerův Mlýn, 54351, IČO 25922441 je cestovní kancelář (dále jen CK), která pořádá i zprostředkovává prodej zájezdů třetích subjektů a zprostředkovává a prodává jednotlivé služby cestovního ruchu. Pokud není uvedeno jinak, je třetím subjektem britská společnost Cestarius ltd., registrovaná u The Registrar of Companies for England and Wales, číslo společnosti 14309833.

Jako cestovní kancelář je CK pojištěna dle zákona proti úpadku.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na pořádání, zprostředkování a prodej těchto služeb.

 1. CK zprostředkuje služby na základě Objednávky ve formě vyplněného Objednávkového listu cestovních služeb doručeného CK formou elektronické pošty na adresu info@cestrarius.cz.
 2. Zasláním Objednávky a zaplacením či částečným zaplacením služeb (záloha) na účet CK se objednávka považuje za závaznou. 
 3. V případě, že třetí subjekt nepotvrdí přijetí objednávky či objednávku odmítne, zprostředkovatelský vztah mezi klientem a CK zanikne a CK nemá nárok na žádnou úhradu. CK v tom případě zašle klientovi informaci o zrušení objednávky a vrátí bez prodlení poskytnuté platby v plné výši. Odstoupení od smlouvy ze strany třetího subjektu se řídí par. 2536 zák.89/2012 (Občanský zákoník).
 4. Ceny jsou uvedeny v internetové nabídce CK. Pokud by došlo v průběhu doby od objednávky k realizaci služeb k nepředpokládanému zvýšení měnového kurzu o 5 a více % než byla původně sjednaná cena v Kč, nebo došlo-li v cílové zemi u tamních partnerů k nepředpokládaným cenovým navýšením přesahujícím stejné procento, je CK oprávněna zvýšit cenu. Avšak je povinna zákazníka na tuto okolnost upozornit a sdělit mu novou cenu. Nesouhlasí-li zákazník se zvýšením ceny,  je CK povinna zaplacenou zálohu nebo cenu zákazníkovi vrátit, aniž by počítala stornopoplatek. Neobdrží-li CK na upozornění o změně ceny písemnou odpověď do pěti dnů po sdělení, má se zato, že zákazník se zvýšením ceny souhlasí. V tomto případě je povinen zaplatit zvýšenou cenu.
 5. Pokud klient stornuje objednané služby cestovního ruchu (odstoupí od smlouvy):
  • 30 kalendářních dní před prvním datem zájezdu, náleží CK stornopoplatek ve výši 20 % z celkové objednané ceny.    
  •  V případě motocyklového zájezdu, je záloha ve výši 20% vždy nevratná, pokud klient objednanou službu stornuje a nenajde za sebe náhradu. CK je ale povinna tuto zálohu vrátit v případě uvedeném v odstavci 4.
  • Případné nedoplatky mezi oběma stranami se obě strany zavazují uhradit vždy nejpozději do 15 kalendářních dnů.
 6. Práva klienta:
  • poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb,
  • poskytnutí informací, týkajících se místa pobytu a poskytovatelích služeb třetích subjektů 
  • právo na informace o změnách cen či služeb,
  • právo odstoupit od smlouvy dle zde uvedených podmínek,
  • právo na reklamaci poskytovaných služeb.
 7. Povinnosti klienta:
  • poskytnout CK potřebné úplné a pravdivé podklady včetně zdravotních omezení
  • zaplatit předem plnou cenu za poskytované služby.
  • uhradit stornopoplatky dle těchto podmínek při zrušení smlouvy
  • počínat si tak, aby předcházel vzniku újmy sobě či třetím osobám, zejména je povinen dbát dodržování všech pokynů a pravidel stanovených CK nebo třetím subjektem,
  • dodržovat právní předpisy platné v místě poskytnutí služby i právní předpisy ČR,
  • uzavřít příslušné zdravotní a úrazové pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí.  
 8. CK ani třetí subjekt nezodpovídají za škody nebo zmařené náklady vydané klientem vzniklé zásahem vyšší moci, zejména změny politické situace, nepříznivé klimatické podmínky, dopravní nehody, pandemie, živelné nebo ekonomické pohromy (např. stávky), nebo zdravotní komplikace klienta.
 9. CK také nezodpovídá za nevyužité služby způsobené zdravotním stavem klienta. Doporučujeme pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty na straně klienta, případně pojištění za způsobenou škodu třetím subjektům při cestách do zahraničí. CK ani jiná strana nemůže zodpovídat za jakékoliv porušení zákonů klienta v příslušné zemi poskytování cestovního ruchu i během transferu do této země. Finanční náklady spojené s porušením povinností klienta jdou vždy k tíži klienta.
 10. CK je při zpracování údajů týkajících se klienta vázána ustanoveními zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
 11. Zasláním Objednávkové listu klient potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi.

Kontakt

CESTARIUS s.r.o.
cestovní kancelář
Bedřichov 29
Špindlerův Mlýn 543 51

IČO: 25922441

Číslo účtu: 6500601002/5500


tel: +420 732 739 575

tel: +420 607 192 912

email: info@cestarius.cz