Všeobecné obchodní podmínky

CESTARIUS s.r.o., Bedřichov 29, Špindlerův Mlýn, 54351, IČO: je cestovní agenturou (dále jen Agentura), která zprostředkovává prodej zájezdů třetích subjektů a zprostředkovává a prodává jednotlivé služby cestovního ruchu. Pokud není uvedeno jinak, je třetím subjemktem britská společnost Cestarius ltd., registrovaná u The Registrar of Companies for England and Wales pod číslem společnosti 14309833.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na zprostředkování a prodej těchto služeb.

 1. Agentura zprostředkuje služby na základě Objednávky ve formě vyplněného Objednávkového listu cestovních služeb doručeného Agentuře formou elektronické pošty na adresu info@cestrarius.cz.
 2. Zasláním Objednávky a zaplacením či částečným zaplacením služeb (záloha) na účet Agentury se objednávka považuje za závaznou. 
 3. V případě, že třetí subjekt nepotvrdí přijetí objednávky či objednávku odmítne, zprostředkovatelský vztah mezi klientem a Agenturou zanikne a Agentura nemá nárok na žádnou úhradu. Agentura v tom případě zašle klientovi informaci o zrušení objednávky a vrátí bez prodlení poskytnuté platby v plné výši. Odstoupení od smlouvy ze strany třetího subjektu se řídí par. 2536 zák.89/2012 (Občanský zákoník).
 4. Ceny jsou uvedeny v internetové nabídce Agentury. Pokud by došlo v průběhu doby od objednávky k realizaci služeb k nepředpokládanému zvýšení měnového kurzu o 5 a více % než byla původně sjednaná cena v Kč, nebo došlo-li v cílové zemi u tamních partnerů k nepředpokládaným cenovým navýšením přesahujícím stejné procento, je Agentura oprávněna zvýšit cenu. Avšak je povinna zákazníka na tuto okolnost upozornit a sdělit mu novou cenu. Nesouhlasí-li zákazník se zvýšením ceny,  je Agentura povinna zaplacenou zálohu nebo cenu zákazníkovi vrátit, aniž by počítala stornopoplatek. Neobdrží-li Agentura na upozornění o změně ceny písemnou odpověď do pěti dnů po sdělení, má se zato, že zákazník se zvýšením ceny souhlasí. V tomto případě je povinen zaplatit zvýšenou cenu.
 5. Pokud klient stornuje objednané služby cestovního ruchu (odstoupí od smlouvy):
  • 30 kalendářních dní před prvním datem zájezdu, náleží Agentuře stornopoplatek ve výši 20 % z celkové objednané ceny.               V případě motocyklového zájezdu, je záloha ve výši 20% vždy nevratná, pokud klient objednanou službu stornuje a nenajde za sebe náhradu. Agentura je ale povinna tuto zálohu vrátit v případě uvedeném v odstavci 4, tj. pokud by došlo k navýšení ceny a zákazník navýšení odmítne.
  • 15 kalendářních dnů před prvním datem zájezdu, náleží Agentuře stornopoplatek ve výši 30 % z celkové objednané ceny.
  • Případné nedoplatky mezi oběma stranami se obě strany zavazují uhradit vždy nejpozději do 15 kalendářních dnů.
 6. Práva klienta:
  • poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb,
  • poskytnutí informací, týkajících se místa pobytu a poskytovatelích služeb třetích subjektů 
  • právo na informace o změnách cen či služeb,
  • právo odstoupit od smlouvy dle zde uvedených podmínek,
  • právo na reklamaci poskytovaných služeb.
 7. Povinnosti klienta:
  • poskytnout Agentuře potřebné úplné a pravdivé podklady
  • zaplatit předem plnou cenu za poskytované služby.
  • uhradit stornopoplatky dle těchto podmínek při zrušení smlouvy
  • počínat si tak, aby předcházel vzniku újmy sobě či třetím osobám, zejména je povinen dbát dodržování všech pokynů a pravidel stanovených Agenturou nebo třetím subjektem,
  • dodržovat právní předpisy platné v místě poskytnutí služby i právní předpisy ČR,
  • uzavřít příslušné zdravotní a úrazové pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí.  
 8. Agentura ani třetí subjekt nezodpovídají za škody nebo zmařené náklady vydané klientem vzniklé zásahem vyšší moci, zejména změny politické situace, nepříznivé klimatické podmínky, dopravní nehody, pandemie, živelné nebo ekonomické pohromy (např. stávky), nebo zdravotní komplikace klienta.
 9. Agentura také nezodpovídá za nevyužité služby způsobené zdravotním stavem klienta. Doporučujeme pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty na straně klienta, případně pojištění za způsobenou škodu třetím subjektům při cestách do zahraničí. Agentura ani jiná strana nemůže zodpovídat za jakékoliv porušení zákonů klienta v příslušné zemi poskytování cestovního ruchu i během transferu do této země. Finanční náklady spojené s porušením povinností klienta jdou vždy k tíži klienta.
 10. Agentura je při zpracování údajů týkajících se klienta vázána ustanoveními zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
 11. Zasláním Objednávkové listu klient potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi.

Kontakt

CESTARIUS s.r.o.
cestovní agentura
Bedřichov 29
Špindlerův Mlýn 543 51

IČO: 25922441
tel: +420 732 739 575

tel: +420 607 192 912

email: info@cestarius.cz
Číslo účtu: 6500601002/5500